Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Definice pojmů a základní ustanovení

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi provozovatelem a uživatelem webových stránek dostupných prostřednictvím sítě Internet na adrese www.kravmaga.cz (dále jen web).

1.2 Web provozuje společnost  Krav Maga IKMF CZ z.s. se sídlem Krásova 1027/9, 130 00 Praha 3, IČ: 06919057 zapsaná v OR L 70022/MSPH Městský soud v Praze dne zapsáno 4. duben 2018 (dále jen “provozovatel”).

1.3. Uživatelem se pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů rozumí každý návštěvník, který jakýmkoli způsobem zadá své osobní údaje ke zpracováni na webových stránkách (dále jen “uživatel”).

2. Registrace uživatele a nákup

2.1 Registrovat a přihlásit na kurz se klient může prostřednictvím online formuláře dostupného na webu tím, že vyplní veškeré požadované údaje.

2.2.Účastníkem kurzu se uživatel stává tehdy, pokud se řádně online přihlásil, vyplnil přihlášku a včas uhradil zálohu za kurzu. Přihlášení do kurzu je klientovi potvrzeno emailem.

2.3 Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit vyhlášený kurz z technických nebo i případně jiných důvodů. V takovém případě uživateli provozovatel nabídne náhradu za jiný kurz nebo vrátí již uhrazenou cenu za koupený kurz.

2.4 Zároveň si provozovatel vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu, přičemž v tomto případě uživatelům registrovaným v takovém kurzu tuto skutečnost oznámí. Tato skutečnost nemůže být důvodem k bezplatnému zrušení objednávky kurzu ze strany uživatele.

2.5 Odeslání objednávky je bráno jako uzavření smlouvy a tudíž je klient povinen splnit veškeré náležitosti, zejména platbu a případnou úhradu storno poplatků.

2.6 V případě zrušení termínu kurzu ze strany Provozovatele, má uživatel nárok na náhradní termín nebo vrácení již uhrazené části ceny kurzu. Tuto částku v případě zrušení přihlášky či neuskutečnění kurzu vrátí provozovatel uživateli na účet do 14 kalendářních dnů od vyzvání. Při vrácení částky za přihlášku na zahraniční účet hradí veškeré poplatky s tímto spojené uživatel.

3. Platební podmínky

3.1 Při nákupu prostřednictvím webu je uživatel povinen uhradit cenu, která je u daného kurzu, semináře či jiného produktu uvedená.

3.2 V případě, že se jedná o produkt označený jako kurz, je uživatel povinen uhradit zálohu nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. V opačném případě může dojít k vypovězení smlouvy ze strany provozovatele a to i jakéhokoli souhlasu uživatele.

3.3 Veškeré platby je možné provádět buď online platbou přes platební bránu na webu nebo bankovním převodem na účet provozovatele číslo 6578528001/0600 .

3.4 V případně požadavku o zrušení účasti na již zakoupeném kurzu ze strany uživatele, platí následující podmínky:

3.4.1 záloha placená před začátkem kurzu je nevratná

3.4.2 v případě jednotlivých absencí studenta na trénincích se peníze nevrací, student má možnost tréninky v rámci daného semestru nahradit

3.4.3 dlouhodobá neúčast (1měsíc a více) ze zdravotních důvodů, doložena lékařským potvrzením, provozovatel studentovi vrátí na účet 80% částky odpovídající absenci nebo 90% této částky převede na platbu dalšího semestru ve formě slevy

3.4.4. veškeré další neúčasti na lekcích a žádosti o pozastavení kurzu, které nejsou uvedeny výše, jsou na individuální dohodě s provozovatelem kurzů, nepodléhají storno podmínkám a nejsou vymahatelné

4. Ochrana osobních údajů a informací o Uživatelích

4.1 Osobní údaje a informace o Uživatelích jsou provozovatelem uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, případně další právní předpisy České republiky.

4.3 Uhrazením kurzu a svojí účastí na kurzu souhlasí uživatel kurzu s užitím pořízených fotografií své osoby, ať už v podobě tištěné či digitalizované pro veškeré propagační materiály provozovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě, zejména pro účely webových stránek, Facebooku, Instagramu, LinkedIn, tiskovin apod..

4.4 Rovněž souhlasí s tím, aby provozovatel poskytl licenční oprávnění k užití fotografií jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů provozovatele.

4.5 Dále souhlasí s tím, že fotografie může být změněna, použita jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část.

4.6. Ochranu a nakládání s osobními údaji uživatelů upravují podrobněji Zásady ochrany osobních údajů.

5. Řešení sporů, odstoupení od smlouvy a reklamace

5.1 Odstoupení od smlouvy je možné výhradně z důvodů uvedených v zákoně, není-li mezi stranami sjednáno jinak ve smlouvě, a to na základě písemného oznámení doručeného druhé straně s uvedením důvodu odstoupení s účinky odstoupení k okamžiku doručení takového oznámení druhé straně.

5.2 Veškeré reklamace musí být podávány neprodleně v písemné podobě. Zá písemnou podobu se pro tyto účely považuje i elektronická komunikace na e-mailovou adresu info@kravmaga.cz , jarka@kravmaga.cz nebo niki@kravmaga.cz

6. Závěrečná a přechodná ustanovení

6.1 Veškeré spory vzniklé mezi uživatelem a provozovatelem se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování sporů takto vzniklých jsou příslušné obecné soudy České republiky.

6.2 Dle § 20n zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů je možné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů před Českou obchodní inspekcí, pokud tomu odpovídá povaha sporu.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10. 11. 2022.