TRÉNINKY OD PONDĚLÍ 22.11. 2021 – VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

Jak jistě již většina z vás zaregistrovala, od pondělí 22.11. 2021 se mění situace i pro sportování ve vnitřních prostorech. V případě, že se ale jedná o neměnný kolektiv (což naše kurzy jsou), pravidla jsou dle bodu 14, odstavec b, ii) a nic se nemění.
Postupujeme podle aktuálně platných nařízení ze dne 18.11. 2021, proto přikládáme jeho znění, které se nás (tréninky krav maga) týká.
Zároveň prosíme všechny, aby se chovali co nejzodpovědněji a nechodili na tréninky s příznaky nemoci, používali desinfekce a chodili pouze do své skupiny.
Stručně řečeno
Náš provoz se řídí bodem 14b a pro naše tréninky se mění jen to, že do odvolání nejsou možné náhrady v jiných skupinách. Přístup na lekci není podmíněn očkováním ani testem!
Rozdíl je oproti jednorázovým lekcím v gymech, které se řídí bodem 8, a tam platí následující pravidla (dáváme jen pro srovnání a nás se netýkají)

– nic nemění pro děti do 12 let,
– 12-17 let se musí prokazovat testem nebo proděláním nemoci v posledních 180 dnech,
– nad 18 let je uznáváno pouze očkování nebo prodělaná nemoc za posledních 180 dnů.

Výňatek vládního usnesení ze dne 18.11. 2021
plné znění naleznete zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

bod 14

podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021
Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází
ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné
než uvedené v bodu I/13, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné
akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se
konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že
a) nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 osob,
není-li dále stanoveno jinak,
b) zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19
nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob,
nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17
nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; splnění podmínek
podle bodu I/17 se nevyžaduje
,
i) pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné
školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak,
8
aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící
se těchto akcí,
ii) jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto
aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického
šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich
kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů
ode dne konání uvedené aktivity, není-li dále stanoveno jinak,

iii) jde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, nebo pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob

bod 8
podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny,
hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení)
a tanečních studií, posiloven a fitness center,
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku,
podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje
v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních,
b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při
vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění
podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu
I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor
vpustit;
c) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň
1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je
dozorující osoby,
d) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo
rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické
výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího

bod 17
17. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor
nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto
mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro
kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění
covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních
nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže
ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským
potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze
zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato
skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-10, pokud
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro
účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá
dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování
této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální
doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření
neuplynula doba 14 dnů; nebo
b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle
nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1
, za podmínky, že uplynulo
nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o
provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém
jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu
uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;
písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny,
datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být
možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že
očkování bylo provedeno